18.02.2021 | Praxe

Vyrovnávací hmoty v konstrukci podlah plní řadu úkolů zásadního významu. Vyrovnávají nesourodé povrchy a výškové rozdíly a současně poskytují vrstvu s jednotnou nasákavostí, což znamená důležitý předpoklad pro to, aby například vlhkost obsažená v disperzních lepidlech mohla být úplně absorbována.

Vyrovnávací hmoty navíc účinkují jako separační vrstva mezi starými a novými lepidly a brání ve vzniku nepříjemného zápachu, pokud dojde k vzájemné reakci starých a nových lepidel. Vyrovnávací hmoty také úhledně zakrývají staré podlahové materiály a podklady, čímž poskytují řádný základ pro novou vrchní podlahovou vrstvu. Kromě toho rovněž slouží na nesavých podkladech (jako je litý asfalt) jako určitý druh tlumicí vrstvy, jež dokáže absorbovat vlhkost obsaženou v lepidle.

Bez této vložené tlumicí vrstvy by například pryžová podlahová krytina mohla být pokládána pouze pomocí časově náročné a pracné metody kontaktního lepení (nanášení lepidla na obě spojované části, dlouhá doba zavadnutí). Především pryžové podlahové krytiny vyžadují používání metod mokrého lepení, aby se dosáhlo nezbytného smáčení spodní strany. Při tomto procesu bude vlhkost obsažená v lepidle nevyhnutelně uzavřena pod podlahovou krytinou, tudíž je třeba ji absorbovat vyrovnávací hmotou. Kdyby byla podlaha nesavá, s největší pravděpodobností by došlo k vytvoření boulí a bublin.

KLASIFIKACE PODLE TLOUŠŤKY VRSTVY A POUŽITÍ

Vyrovnávací hmoty lze rozdělit zhruba do tří skupin. První skupina obsahuje jemné plnicí a vyhlazovací hmoty, které lze nanášet pouze ve vrstvách o tloušťce několika milimetrů. Používají se především pro vytvoření hladkého a rovného povrchu. Musí však být odolné vůči provozu zařízení s pojezdovými kolečky a vhodné pro používání podlahového vytápění. Pamatujte také na skutečnost, že z fyzikálních důvodů musí být vyrovnávací hmoty nanášeny ve vrstvách o minimální tloušťce 1 mm, aby zůstaly odolné právě vůči provozu pojezdových koleček.

Další skupina vyrovnávacích hmot byla vyvinuta speciálně pro stavební vrstvy o vyšší tloušťce. Označují se jako silnovrstvé vyrovnávací hmoty nebo potěry ve slabé vrstvě. Používají se například pro přípravu šikmých ploch a pro vyrovnávání výškových rozdílů mezi dvěma sousedními plochami. Do těchto hmot se přidává písek se zvláštní křivkou zrnitosti, čímž se zabraňuje vnitřnímu pnutí.

Vyrovnávací hmoty, jež tuhnou a tvrdnou velmi rychle, se nazývají opravné nebo vysprávkové hmoty. Používají se především pro vyplňování otvorů v potěru, vytváření šikmých ploch klínového tvaru a pro vyrovnávací a opravné práce na schodišťových stupních a podestách.

KLASIFIKACE PODLE POJIVA

Vyrovnávací hmoty můžeme rovněž rozdělit do skupin na základě jejich chemického složení. Většina hmot, které jsou dnes k dispozici, je založena na cementu – z dobrého důvodu. Cement zajišťuje vysokou konečnou pevnost, rychlé vázání vody, a tudíž i brzkou připravenost na pokládání podlahové krytiny. Cementové hmoty lze navíc nanášet v jakékoliv požadované tloušťce – podle složení.

Ústřední surovinou používanou ve druhé skupině je sádra. Tyto takzvané α-semihydrátové nebo anhydritové hmoty vyvíjejí pouze velmi nízká vnitřní pnutí a vzhledem ke své stejné základní surovině jsou ideální pro používání na anhydritových potěrech. Navíc velmi příhodně slouží pro vyrovnávání litých asfaltů.

Další dvě skupiny jsou založeny na syntetických látkách a v tomto portfoliu zaujímají speciální postavení: reakční a disperzní vyrovnávací hmoty. Primární charakteristikou reakčních vyrovnávacích hmot je jejich bezvodé složení. Pro praktickou práci to znamená dvě věci: za prvé: vyrovnaný povrch nezávisí na kapacitě okolního vzduchu pro absorpci vody; za druhé: hmotu lze používat na podkladech citlivých na vlhkost. Reakční vyrovnávací hmoty jsou navíc flexibilní, snadno tečou a po vytvrzení si uchovávají mimořádně vysokou nosnost.

Reakční vyrovnávací hmoty jsou produkty, které spolehlivě překonávají problémy – obzvláště v případě starých podkladů, na něž se nanesla bitumenová lepidla. Tato lepidla obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), které mohou být během procesu renovace uvolňovány do ovzduší jako velmi jemné prachové částice. S pomocí reakčních hmot lze tyto částečně karcinogenní znečišťující látky bezpečně izolovat.

Disperzní vyrovnávací hmoty završují řadu vyrovnávacích hmot, které jsou k dispozici. Zvláštní výhoda: není třeba je míchat ze dvou složek, dají se nanášet přímo z nádoby. Na rozdíl od prvních tří skupin, které snadno tečou, mají disperzní vyrovnávací hmoty pastovitou konzistenci a lze je ideálně nanášet ozubeným hladítkem (velikost ozubení B1, nebo A2 – podle požadovaného množství). Potom se vyhladí pomocí lehkého hladítka. Výsledkem je zrcadlově hladký povrch.

ROZHODUJÍCÍ VÝZNAM: VÝBĚR LEPIDLA

Vyrovnávací hmoty jsou vždy součástí celé konstrukce podlahy. Proto výběr následně nanášených produktů platí jako stěžejní pro rozhodnutí, zda použít, nebo nepoužít tu či onu vyrovnávací hmotu. Jeden příklad: aby mohla cementová hmota působit jako absorpční tlumicí vrstva pro disperzní lepidla, musí být nanesena ve vrstvě o minimální tloušťce 2 až 3 mm. V opačném případě tato vrstva nedokáže úplně absorbovat vodu uvolněnou z lepidla, nebo se nadměrně nasytí na takový stupeň, že změkne a již nedokáže udržet podlahovou krytinu, která je na ni přilepena.

Kladeči podlah se při své každodenní práci často setkávají se starými podklady, například s magneziovými potěry nebo se zbytky starých lepidel, které nelze snadno odstranit. Tyto podklady však neodpouštějí žádné chyby, například pokud na ně naneseme silnou vrstvu vyrovnávací hmoty. Platí následující pravidlo: čím je vrstva cementové vyrovnávací hmoty silnější, tím vyšší nastanou pnutí vyvolávaná smršťováním. Výsledné síly budou působit přímo na starý podklad.

Jestliže se starý podklad neukáže jako dostatečně stabilní, může dojít k tomu, že ačkoliv vyrovnávací hmota a penetrační nátěr dokážou udržet strukturu pohromadě, vysoká pnutí v podstatě naruší podklad pod ní. Z tohoto důvodu je před prováděním takového projektu třeba vždy kontaktovat výrobce cementové vyrovnávací hmoty a poradit se s ním.

VÍCE BY V TOMTO PŘÍPADĚ ZNAMENALO PŘÍLIŠ

Vzhledem k různým kritériím a zvláštním požadavkům, určujícím výběr vyrovnávací hmoty, má dnešní široká řada vyrovnávacích hmot rozhodně smysl. Univerzální složení, která v sobě slučují všechny vlastnosti a splňují všechny technické požadavky v jednom produktu, by byla příliš drahá.

Z tohoto důvodu by vývoj všestranného produktu – skutečného „univerzála” – vyhlížel stejně absurdně jako koncepce auta, které je stejně rychlé jako závodní auto, ale má sloužit pro dopravu zboží. Z hlediska úspory nákladů je jakákoliv řada produktů, jež vzájemně kombinuje univerzální a speciální produkty, pro jejich uživatele jednoznačně hospodárnější.

Aby bylo možné dosáhnout logické a harmonické konstrukce podlahy pomocí kompatibilních, dobře sladěných materiálů (základní penetrační nátěr – vyrovnávací hmota – lepidlo), důrazně se doporučuje spojovat produkty jednoho výrobce – namísto používání systémů různých výrobců. U podlahových konstrukcí, kde tento princip bude ignorován, nelze zaručit, že nabídnou požadovanou dlouhodobou odolnost. V případě reklamace dotyční dodavatelé často tuto reklamaci odmítnou jako neoprávněnou.

Zdroj: Archiv Ceresit/Henkel ČR