01.04.2021 | Praxe

Vyrovnávací hmoty v konstrukci podlah plní řadu úkolů zásadního významu. Vyrovnávají nesourodé povrchy a výškové rozdíly a současně poskytují vrstvu s jednotnou nasákavostí, což znamená důležitý předpoklad pro to, aby například vlhkost obsažená v disperzních lepidlech mohla být úplně absorbována.

NANÁŠENÍ HLADÍTKEM, NEBO PODLAHÁŘSKOU RAKLÍ?

Způsoby aplikace se změnily již v 90. letech minulého století. Až do té doby se většina cementových samovyhlazovacích vyrovnávacích hmot nanášela pomocí hladítka. Dnes se za vhodnější metodu považuje nanášení zubovou stěrkou nebo raklí. Jejich obvyklé tloušťky vrstvy 3 až 5 mm se dosahuje pomocí rakle s vhodnou velikostí ozubení (podle TKB R2).

Tyto velikosti ozubení zajišťují vrstvu o jednotné tloušťce v celé šířce stěrky. Použití zubové stěrky nebo rakle pomáhá vyhnout se stopám po hladítku, které jsou pro nanášení pomocí hladítka typické. Doplňková výhoda: kvalita povrchu nezávisí ani na zručnosti pokladače v daný konkrétní den, ani na úrovni jeho zkušeností. Ve srovnání s tímto způsobem je nanášení pomocí hladítka mnohem složitější a vyžaduje mnohem vyšší úroveň zkušeností.

Nanášení pomocí rakle navíc nabízí čistě technické výhody. Vzhledem ke skutečnosti, že vyrovnávací hmota v podstatě protéká „ozubením” rakle, znovu se promíchává a tím se stává homogennější a optimálně odvzdušněnou. Hladkost lze ještě zvýšit konečnou úpravou povrchu pomocí válečku s hroty („provzdušňovacího ježka“).

KLÍČEM JE SPRÁVNÁ PŘÍPRAVA

Nejdůležitější předpoklad pro snadnou zpracovatelnost a dobré rozlivové vlastnosti cementových nebo sádrových vyrovnávacích hmot znamená správná příprava podkladu – obzvláště kvalita penetračního nátěru. Úkolem penetračních nátěrů je poskytnout jednotný povrch s jasně sníženou nasákavostí pro podklady, jako jsou anhydritové, cementové nebo magnesiové potěry. Platí následující pravidlo: čím více je podklad savý, tím rychleji probíhá odstraňování vody z vyrovnávací hmoty (dehydratace).

Avšak jestliže se voda, obsažená ve směsi, vsákne příliš rychle nebo příliš brzy, bude proces chemického vytvrzování vyrovnávací hmoty vážně narušen. V důsledku toho již tato hmota nadále nebude moci rozvinout plný potenciál své účinnosti. Její vlastnosti snadného rozlivu budou drasticky omezeny. Podle rozsahu dehydratace může dokonce získat konzistenci podobnou pudinku.

Ještě nebezpečnější je ztráta pevnosti vrchní vrstvy. Počínaje povrchem voda se z cementu postupně extrahuje – dokonce ještě před dokončením chemické reakce. Typické příznaky: vytvoří se boule a podlahová krytina se oddělí od nestabilní vyrovnávací vrstvy. Často se v těchto slabých oblastech objeví usazené práškové nánosy.

Aby se dosáhlo požadované kvality vyrovnávací vrstvy, je naprosto nezbytné nanést dostatečnou vrstvu penetračního nátěru. Jestliže penetrační nátěr naneseme v příliš malém množství, zákonitě nás čekají pozdější reklamace. Nic proti šetření – avšak nikoli na špatném místě! V této souvislosti je třeba také zvážit použití těch vyrovnávacích hmot, které – jak tvrdí jejich výrobci – nevyžadují žádný základní penetrační nátěr. Ale protože se tyto hmoty často nevyznačují žádnými speciálními složeními, lze bezpečně předpokládat, že zbytkové riziko, spojené s používáním těchto hmot, nese uživatel produktu.

DŮLEŽITÉ: NAJDĚTE SPRÁVNOU MÍRU!

Suchou směs je nutné smíchat s přesným množstvím vody, stanoveným výrobcem. Pouze potom se hmota vyvine do homogenní, vysoce stabilní vrstvy v celém svém průřezu. Jakmile se ale pokusíte hmotu nastavit přidáním množství vody navíc, nevyhnutelně to povede k sedimentaci a vymývání: těžší částice klesnou na dno, zatímco lehčí částice se budou vznášet u hladiny, kde se budou hromadit. Tento jev, známý jako segregace, nakonec povede ke ztrátě pevnosti a k nestabilním oblastem povrchu.

Naproti tomu v případě smíchání s příliš malým množstvím vody se znatelně sníží tekutost hmoty. Protože zvážení přesných množství vody přímo na místě bývá normálně obtížné, mají vyrovnávací hmoty malé „bezpečnostní rezervy”. Jestliže poměr míchání zvolíme správně, lze vyrovnávací hmoty nanášet také velmi efektivně strojem. Toto je možné v podstatě téměř u všech cementových nebo sádrových hmot – s výjimkou hmot vysprávkových.

POZOR: TEPLO!

Vyrovnávací hmoty se musí míchat se studenou vodou v čisté nádobě. Jestliže se použije teplá voda, urychlí to proces vysychání a tvrdnutí a výsledkem se stane předčasné vytvrzení. Z tohoto důvodu je třeba dbát na ukládání pytlů s produktem ve stíněných prostorách, pokud taková možnost existuje. Čím vyšší je teplota hmoty, tím rychleji probíhá chemická reakce a tím rychleji dojde k vytvrzení hmoty.

Zde uveďme příklad pro ilustraci této skutečnosti: při přimíchání 6,5 litru studené vody (teplota: 16 °C) do 25 kg ohřátého prášku (teplota: 30 °C) nebude toto množství dostatečné na ochlazení hmoty na konzistenci schopnou toku. Proto uživateli produktu důrazně doporučujeme skladovat všechny vyrovnávací hmoty na chladném místě, používat pouze studenou záměsovou vodu (rozhodně o teplotě nižší než 20 °C) a neodebírat vodu z velkého zásobníku na staveništi, který byl po dlouhou dobu vystaven slunečnímu svitu.

RYCHLÉ SCHNUTÍ, NEBO NÍZKÉ PNUTÍ?

Připravenost pro pokládku na vyrovnaném povrchu silně závisí na teplotě prostředí, vlhkosti vzduchu a především na tloušťce vrstvy vyrovnávací hmoty. Sádrové produkty lze používat pro vytváření vrstev o tloušťce i nad 10 mm, vysychají ale výrazně pomaleji než cementové hmoty. Toto je způsobeno typem pojiva, který obsahují. Z tohoto důvodu je nezbytné vždy předem učinit základní rozhodnutí: chci rychle vytvrzující vyrovnávací hmotu s krátkou dobou schnutí, nebo vyrovnávací hmotu pro silné vrstvy se složením, jež vykazuje nízké pnutí?

Na tyto a další otázky je nutno nalézt odpověď – před tím nelze uniknout. Kladeči podlah musejí svá rozhodnutí činit vždy případ od případu. Ale existuje jedna všeobecná pravda, kterou je nutné si zapamatovat: vyrovnávací hmoty jsou pro správnou přípravu podkladu stále důležitější – hlavně kvůli přechodu z rozpouštědlových lepidel na vodorozpustné disperze. Je samozřejmostí, že každý kladeč podlah musí připravit podklad vhodnými opatřeními na nanášení bezrozpouštědlových disperzních lepidel. A přesně to vyrovnávací hmoty dělají.

Zdroj: Archiv Ceresit/Henkel ČR, uvedeno v časopise DOMO 2/2021 (datum vydání 5.3.2021).

Vyrovnání a stěrkování - 1.díl si můžete přečíst ZDE.