06.09.2009 | Realizace

Topné fólie ECOFILM se dostávají do povědomí stále se zvětšujícího počtu potenciálních uživatelů i realizačních firem. Tento trend zvyšujícího se zájmu o elektrické podlahové vytápění potvrzuje nejen množství dotazů na topné fólie, ale také jejich reálný prodej. Bohužel však s sebou nese i určitá rizika.

Do návrhů a instalace topných fólií se pouštějí také firmy, které jsou sice pečlivé a technicky zdatné – nakonec pokládka fólií ECOFILM je snadná a při dodržování pokynů v návodu ji zvládne téměř každý –, ale nejsou vybaveny potřebnými teoretickými znalostmi z dalších oborů, konkrétně z oblasti vytápění. Pokud jsou fólie ECOFILM použity pouze ke komfortnímu ohřevu podlahy, v zásadě lze vystačit pouze s návodem na instalaci. Mají-li ale sloužit také jako hlavní zdroj vytápění, bez určitých zkušeností a odborného posouzení samotného objektu se není možné obejít.

V březnu 2009 byla do společnosti Fenix doručena reklamace podlahového topení s topnými fóliemi ECOFI LM. V reklamačním dopise stálo, že topné fólie při venkovní teplotě –15 °C nevyhřejí místnost na více než +18 °C, teplota podlahy je pouze 21–22 °C. Vzhledem k tomu, že ve svých materiálech výrobce uvádí, že fólie ECOFI LM jsou určeny i k vytápění a podlahu mohou prohřát až na cca 30 °C, jsou zřejmě nefunkční a uživatel žádá návštěvu zástupce společnosti Fenix. Po krátké e-mailové korespondenci byla dohodnuta návštěva, při které bude topný systém technikem společnosti zkontrolován. Na místě samotném byly zjištěny následující skutečnosti:

Jednalo se o byt ve zvýšeném přízemí bytového domu na Vysočině. Pod bytem se nacházely nevytápěné sklepy, nad ním další byt. Obvodové zdivo bylo cihelné, tloušťky cca 50 cm, bez dodatečného zateplení. Podlaha nad nevytápěnými sklepy neobsahovala potřebnou tepelnou izolaci, okna byla nová, plastová. Pokládku fólií provedla firma, která se zabývá instalací podlahových krytin. Fólie byly položeny do dvou místností – dětského pokoje a ložnice, kde měly plně nahradit původní přímotopné konvektory. Instalační firma informovala uživatele, že pokud použije výkonnější fólie (80 W/m2), lze konvektory z místnosti odstranit a fólie místnost vyhřejí.

Na obranu instalační firmy nutno uvést, že samotná pokládka byla provedena naprosto bezchybně, veškeré informace byly prezentovány v dobré víře, že jsou pravdivé, a hlavní motivací bylo doporučit zákazníkovi komfortní systém, se kterým bude naprosto spokojen. Bohužel, právě zde se projevilo opomenutí širších souvislostí. Na stránkách společnosti Fenix je skutečně uvedeno, že topné fólie 80 W/m2 jsou vhodné i k vytápění, pochopitelně je ale vždy nutné zhodnotit tzv. tepelné ztráty objektu. K vyhřátí nezatepleného bytu bude pochopitelně potřebný podstatně vyšší výkon, než když se vytápí např. nízkoenergetický dům.

KONTROLA TOPNÝCH FÓLIÍ PROBĚHLA VE TŘECH KROCÍCH:
 1. byl zkontrolován protékající proud a odpor topných fólií – zajistil uživatel bytu prostřednictvím odborné elektroinstalační firmy;
 2. byl proveden zjednodušený výpočet tepelných ztrát jedné místnosti (dětského pokoje) a porovnán s příkonem topných fólií;
 3. byla změřena dynamika náběhu systému a pomocí infrakamery zkontrolováno rozložení fólií a jejich funkčnost.

Ad 1)

Hodnoty naměřené elektroinstalační firmou byly v pořádku a odpovídaly tabulkovým údajům.

Ad 2)

Vstupní parametry pro výpočet:

 • dětský pokoj o rozměru 3,7×3,5 m, výška 2,57 m. Dvě stěny venkovní, dvě stěny a strop sousedící s obytnými (vytápěnými) místnostmi, pod podlahou nevytápěný sklep, v jedné z venkovních stěn okno a balkonové dveře;
 • požadovaná teplota v místnosti ti = 21 °C;
 • výpočtová venkovní teplota te = –15 °C;
 • teplota v nevytápěném sklepě +5 °C;
 • při tomto orientačním výpočtu se tepelná ztráta přes vnitřní stěny, strop a infiltrací neuvažuje;
 • součinitele prostupu tepla byly odhadnuty – nejsou stanoveny výpočtem: – obvodová stěna U = 1,2 W/m2K,
  – okno, balkonové dveře U = 1,5 W/m2K,
  – podlaha U = 0,8 W/m2K;

 • vypočtené tepelné ztráty: – Q = S x U x (ti-te),
  – Qstěn = 15,7 m2 x 1,2 W/m2K x 36 °C = 678 W,
  – Qoken = 2,84 m2 x 1,5 W/m2K x 36 °C = 154 W,
  – Qpodlahy = 12,9 m2 x 0,8 W/m2K x 16 °C = 165 W,
  – Qcelkem = 997 W.

Pro vytápění byl použit 6× ECOFI LM SET 80 W/m2 o topné šířce 0,55 m, délce 3 m a výkonu 132 W. Celkový výkon fólií je tedy 6× 132 W = 792 W. Protože část plochy byla zakrytá nábytkem, z hlediska vytápění zůstalo funkčních pouze cca 8,3 m2×80 W/m2 = 664 W. V podlaze nebyla tepelná izolace, instalační firma však správně použila jako podložku Extrupor 6 mm, což se pozitivně projevilo v dynamice náběhu. Nicméně tato podložka má stejný tepelný odpor jako cca 1,5 cm polystyrenu, což je jako tepelná izolace nad nevytápěným sklepem nedostačující. Proto bylo – vzhledem k únikům tepla do podkladu – při výpočtu uvažováno snížení reálného výkonu topné fólie o cca 10 %, celkový příkon tak dosáhl 598 W. Z uvedeného výpočtu je názorně vidět, že příkon topných fólií je nedostatečný a že pokrývá tepelnou ztrátu přibližně z poloviny.


Ad 3)

Uživatel měl pochyby o funkčnosti topné fólie, proto bylo provedeno měření dynamiky náběhu pomocí měřicího přístroje Cometer a také se provedly snímky podlahy pomocí infrakamery. Teplota podlahy byla měřena na dvou místech, současně se měřila teplota vzduchu v místnosti. Přístroj zaznamenával teplotu každou minutu. Protože měření bylo prováděno při venkovních teplotách cca +15 °C, čímž výrazně poklesly tepelné ztráty (pouze cca 200 W), byl v tomto případě samozřejmě výkon podlahového topení naprosto dostačující; podlaha se z 21 °C zahřála na 27 °C za pouhých 38 minut. Za stejnou dobu se po zapnutí topných fólií zvýšila teplota v místnosti z 21 na 23 °C. Pomocí infrakamery pak bylo vidět, že topí všechny fólie v celé ploše. Ze snímků byl patrný vliv chladné stěny, okna a balkonových dveří – podlaha měla u této stěny nižší teplotu než podlaha ve středu místnosti. Zřejmý byl i vliv oslunění, kdy do rohu dopadalo přes balkonové dveře sluneční záření a teplota tady dosáhla 29 °C.

ZÁVĚR

Podlahové vytápění s topnými fóliemi ECOFI LM lze samozřejmě použít jako hlavní a jediný zdroj vytápění, vždy je však nutné posoudit tepelnětechnické vlastnosti stavby. Systém je ideální především pro dobře zateplené objekty, které mají nízké tepelné ztráty – což je dnes v podstatě každá novostavba. Trend ve výstavbě se jednoznačně ubírá ke stavbám kategorie nízkoenergetický dům (NED), u kterých vychází tepelná ztráta na cca 35–40 W/m2 (15–18 W/m3), což lze fóliemi ECOFI LM o výkonu 80 W/m2 nebo i 60 W/m2 pokrýt naprosto bez problémů i v největších mrazech. Ve výše zmiňovaném konkrétním případě bude nutné buď doplnit další zdroj tepla, nebo objekt zateplit. Za současného stavu jsou fólie schopny vytopit místnost do venkovní teploty cca +5 °C. S klesající venkovní teplotou začne klesat také teplota v místnosti, nedostatečné zateplení bude mít také negativní dopad na provozní náklady.

www.fenixgroup.cz