30.06.2023 | Zprávy


Hlučnost, či přenos hluku, je faktorem významně ovlivňujícím kvalitu života každé domácnosti. Zásadní vliv na zvukovou pohodu v domácnosti mají i podlahové krytiny. A to nejen v bytě samotného uživatele, ale i v bytových jednotkách sousedních. Pro omezení hlučnosti instalované krytiny je nezbytné nejen zvolit správné materiály pro instalaci, ale také dodržet instalační postupy zvolené krytiny.

Přenos zvuku

V zásadě je možné rozlišit dva druhy působení hlučnosti, které souvisejí s podlahovou krytinou – hlučnost ovlivňující samotného uživatele krytiny, tedy zvuky přenášené v místnosti s krytinou a hlučnost ovlivňující sousední místnosti, zejména prostory pod místností s krytinou. Oba faktory negativně působí na domácí pohodu. Zvuky „zůstávající“ v bytové jednotce - klapání při chůzi, vrzání, lupání, hlučnost při pádu předmětů, atd. nepotěší žádného provozovatele. Hlučnost přenášená k sousedům dokáže zcela rozvrátit i do té doby harmonické sousedské vztahy.

Je důležité si uvědomit, že žádná podlahová krytina nemůže zcela eliminovat veškerý hluk, ale správný výběr podlahových krytin a dalších izolačních opatření, správná instalace a správná údržba (s dodržováním provozních podmínek) může výrazně snížit přenos zvuku a vylepšit akustické vlastnosti každého bytu. Při vnímání hlučnosti hraje vliv i samotná senzitivita dotčené osoby. Co někdo může považovat za nadměrný hluk, jiný může vnímat jako naprosto běžné provozní podmínky.

Na výsledný akustický efekt má vliv i samotný výběr podlahové krytiny. Již ze své podstaty jsou např. koberce tišším typem podlahovin než krytiny laminátové. Měkké podlahoviny pomáhají s absorbcí zvuku, pohlcují hluk a snižují ozvěnu v místnosti. Ani výběr tvrdých podlahovin však neznamená, že podlaha bude automaticky hlučná.

Přirozené vlastnosti

Určité zvukové projevy podlahovin lze označit za jejich charakteristické (přirozené) vlastnosti. U krytin se zámkovými spoji, které jsou instalovány plovoucím způsobem, se tak mohou vyskytovat občasné zvukové projevy, které však nejsou jejich vadou. Laminátová, nebo dřevěná, podlaha může místy vrznout, lupnout či vydat obdobný zvuk. Obvykle k těmto případům dochází při změně klimatických podmínek či v kombinaci s podlahovým topením. I naprosto profesionálně instalovaná podlaha tak může za daných podmínek občasně vyluzovat zvuky, které mohou být pro uživatele překvapivé. Příkladem může být vrznutí dřevěné krytiny při ranní chůzi po krytině, které se následně v průběhu dne již nevyskytuje. Přestože tento jev nelze zcela vyloučit, jeho výskyt může uživatel minimalizovat těmito způsoby:

 • Udržování doporučených klimatických podmínek v objektu (vzdušná vlhkost a teplota vzduchu). Dlouhodobé působení nevhodných klimatických podmínek na krytinu se může projevit nejen viditelnými defekty (spáry mezi dílci, poškozením nášlapné vrstvy, změnou barevnosti části lamel, …), ale také defekty neviditelnými, ale slyšitelnými. Podlaha, která byla provozně tichá se může proměnit v krytinu vrzající při každém došlapu, zejména krytiny ze savých materiálů (HDF, dřevo)
 • Dodržování maximálních teplot povrchu krytin doporučených výrobcem – správné nastavení podlahového topení a zabránění přímého slunečního svitu na krytinu (zejména v letním období), pomocí zastínění prosklených ploch. Vysoké teploty mají vliv rozměrové (tvarové) změny většiny podlahovin a právě tvarové změny mohou být příčinou výskytu zvukových projevů krytiny
 • Řádná údržba podlahové krytiny prostředky k tomu určenými výrobcem krytiny. Zejména u dřevěných podlah s olejovanou povrchovou úpravou je nezbytné udržovat řádnou nasycenost krytiny olejem – to brání nadměrnému vysoušení krytiny, které se projevuje jeho tvarovými změnami, které mohou být doprovázeny i zvukovými projevy

Na výskyt zvukových efektů krytiny však mohou mít vliv i další skutečnosti, které nejsou v přímé souvislosti se samotnou podlahovinou – lokální zatížení krytiny. Např. instalace akvária o objemu tisíc litrů přímo na plovoucí podlahu vede k místnímu ukotvení krytiny, které omezuje dilatační pohyb krytiny při změnách klimatických podmínek. Projevem mohou být, mimo jiné, i zvukové projevy vydávané podlahou při jejím následném užívání. Vhodnost instalace dalších těžkých vybavovacích předmětů (kuchyňská linka, vestavěné skříně, apod.) by měla být vždy řešena ve spolupráci s dodavatelem krytiny.

Nežádoucí zvukové projevy

U krytin, jejichž konstrukce umožňuje volbu způsobu pokládky, lze konstatovat, že samotný způsob pokládky ovlivňuje výsledný efekt. Zatímco celoplošně přilepené krytiny mývají lepší parametry hlučnosti v místnosti instalace (jsou tišší na provoz), jejich pevné spojení s podkladní konstrukcí vede k přenosu vibrací do konstrukce budovy, což se může projevit stížnostmi sousedů ze spodních pater na hlučnost uživatelů krytiny. Zásadní vliv na tento efekt má tak samotná kvalita budovy, respektive její zvukové izolace. U plovoucí instalace hlučnost ovlivňuje také použitá protihluková podložka. Její název naznačuje hlavní smysl jejího užití. A tento prvek nesmí být v žádném případě podceněn. Přestože užití podložky není patrné na samotném vzhledu krytiny, finanční úspora na podložce v prvotní investici se v průběhu užívání může projevit jako zásadní problém. Při výběru protihlukové podložky musí být brán zřetel na skutečnost, že její následná výměna představuje zásadní zásah do podlahy. Proto již v počátku výběru krytiny by součástí procesu měla být i volba vhodné podložky, zejména s ohledem na její celkovou životnost a protihlukové parametry. Na trhu existuje celá řada podložek, které splňují ty nejnáročnější parametry, ať již podložky polyuretanové nebo např. korkové. Porézní podložky s vysokou hustotou se vyznačují vysokým koeficientem absorpce zvuku a jejich užití tak přináší výsledek absorpce hluku srovnatelný s absorpcí hluku přilepených krytin.

Je-li zvolena metoda instalace krytiny, a případně vybrána vhodná protihluková podložka, nastupuje proces instalace krytiny. Ten je spojen s kontrolou a přípravou/úpravou podkladu, při které je (minimálně z akustického hlediska) nezbytné se zaměřit na následující parametry:

 • Odchylka rovinnosti podkladu – zejména u plovoucích pokládek může instalace dílců na nerovný podklad významným způsobem ovlivnit hlučnost krytiny. U dílců, které „nesedí“ na rovném podkladu, může při užívání docházet k vertikálnímu pohybu, který je doprovázen zvukovými efekty, klapáním, vrzáním, lupáním
 • Dilatační pásek mezi nivelační stěrkou a zdmi – při vylévání nivelační stěrky by měly být obvodové zdi opatřeny dilatačním páskem. Ten nejen snižuje riziko popraskání stěrky při jejím vysoušení, ale současně zabraňuje přenosům vibrací vznikajících provozem na krytině do vertikálních konstrukcí budovy
 • Dodržení dilatačních mezer mezi krytinou a zdmi – z důvodu umožnění dilatačních pohybů krytiny vlivem změn klimatických podmínek musí být mezi krytinou a zdmi vždy zachována dilatační mezera a to i u krytin, které jsou celoplošně přilepeny. Tato mezera plní nejen uvedenou funkci, ale současně i zamezuje přenosům vibrací z provozu krytiny do vertikálních konstrukcí budovy, jako je tomu u dilatačních pásků při aplikaci nivelačních stěrek

Nežádoucí zvukové projevy mohou být způsobeny také dalšími faktory, které souvisejí s instalací krytiny:

 • Dodržení dilatačních mezer v prostoru dveří – zejména u plovoucí pokládky může porušení principu instalace krytiny s dilatačními mezerami mezi místnostmi vést k vydávání zvukových projevů v obývaných místnostech. Nedodržení dilatačních mezer ovlivňuje „pracování“ podlahy vlivem změn klimatických podmínek, které se může projevit i zvukovými efekty
 • Instalace příliš velkých či členitých ploch bez dilatačního přerušení – každá plovoucí podlaha má nastaveny limity možné instalované plochy v jednom kuse. Nedodržení těchto limitů může vést, mimo jiné, i ke zvukovým projevům krytiny. Ty mohou být způsobeny i instalací krytiny v jednom kuse (bez dilatačního přerušení) v příliš členitých prostorách

A stejně jako u charakteristických vlastností podlahových krytin, i nežádoucí zvukové projevy mohou být způsobeny nevhodnými podmínkami užívání.

Další aspekty

Nejen samotná podlaha, ale akustiku v místnosti ovlivňuji i další aspekty. Měkké části vybavení domácnosti, jako jsou polštáře, čalouněné židle a pohovky, mohou pomoci absorbovat zvuk a snížit ozvěnu v místnosti. Květiny či obrazy na zdech, závěsy nebo závěsné textilie na stěnách také mohou pomoci omezit odrazy zvuku. Nejen z důvodu omezení rizika poškrábání krytiny by nohy vybavovacích zařízení (stoly, židle, atd.) měly být na spodní části nožiček opatřeny vhodnými podložkami – i tato drobnost má vliv na celkovou hlučnost.

Milan Mrkáček, soudní znalec z oboru podlahových krytin

Literatura

 • ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení
 • ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky
 • ČSN EN ISO 10140-3 Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
 • ČSN EN 16205+A1 Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah