04.05.2023 | Zprávy

Nejen voda, či vlhkost, je živlem, jehož působení má vliv na krytiny. A i když všichni doufáme, že ohnivý živel se nám vyhne, jeho působení musí být bráno na zřetel při plánování všech staveb a při schvalování stavebních materiálů pro prodej.  A zejména u staveb, které slouží či budou sloužit široké veřejnosti jsou požadavky na požární vlastnosti podlahových krytin často důležitým kritériem jejich výběru.  

Foto: Laminátová podlaha bez ochrany před krbem

Základní charakteristika

Vliv stavebních materiálů na vznik a šíření požáru je konkretizován třídami reakce na oheň. Norma rozlišuje celkem sedm tříd, začínajících třídou A1, přes třídu A2, třídu B, třídu C až po třídu F. U podlahových krytin jsou tato písmena doplněna dolním indexem „fl“ (= floor). Třída A1 značí materiály, které nepřispívají k šíření požáru, naopak třída F značí materiály, jež výrazným způsobem ovlivňují šíření a intenzitu požáru.

Aby značení výrobků mělo ještě více vypovídající hodnotu, bývá třída reakce na oheň doplněna klasifikací podle kouře, označovanou písmenem „s“. Tato klasifikace rozlišuje 3 stupně: s1, s2 a s3, kde vyšší číslo značí vyšší míru tvorby kouře. U podlahových krytin se využívají pouze první dva stupně značené s1 a s2, kde s1 znamená celkový vývin kouře je omezen, s2 vývin kouře bez omezení.

Třídy reakce na oheň převzala česká soustava norem ze zahraničních zdrojů. Třídy jsou zařazeny v Evropské normě a jsou tedy platné (a jednotné) v celé Evropské unii. Specifikem naší země bývaly tzv. indexy šíření plamene (značené „i“ s dolním indexem „s“ = smoke; is). Ty udávají rychlost šíření plamene po povrchu v milimetrech za minutu. U nehořlavých materiálů, označených třídou A1 a A2, je index šíření plamene roven nule (is = 0 mm / min.). Z důvodu jednotné evropské specifikace se i u nás již používají spíše zřídka.   

                   

Zařazení do tříd

Výrobci musí své produkty na požární vlastnosti testovat a na výsledky těchto testů musí vlastnit potvrzující certifikát. Výsledky testů následně uvádí v technických listech pod označením třídy, kterou testy prokázaly.

Testování podlahovin je prováděno v souladu s technologickými doporučeními výrobce. Tedy je-li krytina doporučována pro plovoucí pokládku, při testování na požární vlastnosti není pevně spojena s podkladem. A opačně, je-li vyžadováno celoplošné přilepení krytiny k podkladu, testy musí tento postup zohlednit. Výrobky zařazené do určité třídy se považují za splňující požadavky kladené i na jakoukoliv nižší třídu. Tzn. že krytina zařazená v třídě Bfl splňuje i požadavky pro Cfl, Dfl, …

U tříd A1fl a A2fl se provádí zkouška nehořlavosti, která definuje výrobky nepřispívající (či naprosto minimálně) k požáru a zkouška spalného tepla, která definuje maximální uvolnění tepla při úplném shoření výrobku.

U tříd A2fl, Bfl, Cfl a Dfl je vyžadována zkouška pro stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla, která stanovuje kritický tepelný tok pod hodnotu, při které se plameny nešíří po vodorovném povrchu.

A konečně u tříd Bfl, Cfl, Dfl, Efl a Ffl je vyžadována zkouška zápalnosti, která definuje zápalnost výrobku vystaveného působení malého plamene.

Třídy v praxi

V požadavcích projektové dokumentace se lze setkat např. s požadavkem na instalaci podlah s minimální  třídou reakce na oheň Dfl-s1. Při volbě vhodné krytiny tak musí být prvním krokem otevření technických listů vybíraných podlahových krytin a kontrola hodnot uvedených v řádku „Třída reakce na oheň“, popřípadě „Reaction to fire“, obvykle doplněné piktogramem s plamenem. V tomto konkrétním případě bude volba typu krytiny velmi snadná. Třída D umožňuje volbu dřevěné podlahy, laminátové podlahy i např. vinylových dílců. V případě, který je podstatně častější, že v požadavku bude uvedena např. minimální třída reakce na oheň Bfl-s1, volba typu krytiny se již podstatně snižuje – de facto vyřazuje krytiny na bázi dřeva (dřevěné i laminátové podlahy). V prostorách požárních únikových koridorů bývá požadována krytina s třídou reakce na oheň A1fl (u této třídy, z důvodu nehořlavých vlastností, se neuvádí  stupeň intenzity kouře „s“). Tento požadavek již diskvalifikuje z nabídky i vinylové dílce, jež se většinově udávají ve třídě Bfl.

Požadavky na dodávku krytin s třídou reakce na oheň nelze ignorovat. Při instalaci krytiny s nižší třídou reakce na oheň, než bylo vyžadováno v projektové dokumentaci, hrozí závažné problémy, které jdou zcela na vrub dodavatele krytiny.

Vlastnosti krytin ve vztahu k riziku požáru nelze zlehčovat ani v případě, kdy nejsou projektovou dokumentací přesně stanovené požadavky na krytiny, ale je zřejmé, že v blízkosti krytiny bude umístěn zdroj tepla s potenciálem způsobení požáru. Nejčastější situací je instalace krbových kamen a krbů. Ty by nikdy neměly být instalovány přímo na krytinách tříd Bfl a nižších, respektive krytiny těchto tříd musí být instalovány v dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla (ohně) a to i se započtením otevřených dvířek krbových kamen či krbových vložek. Případně musí být podlahová krytina chráněna k tomu určeným sklem. Odlétající jiskry nebo vypadnuvší rozžhavené uhlíky mohou být snadnou příčinou požární situace; o tom by každý hasič mohl vyprávět celovečerní příběhy na pokračování. A i v případě rychlého zásahu pozorné osoby mohou být činitelem, který nenávratně poškodí podlahovou krytinu. Tedy ochranné sklo, není-li z jakéhokoliv důvodu možná instalace nehořlavého typu krytiny přímo u ohniště, je ochranou krytiny před poškozením nenadálou situací.

Ochranné sklo však není všelékem. Při instalaci krytin, nebo instalaci bodových zdrojů tepla, je nutné počítat právě se samotným působením těchto (vysokých) teplot. Krytiny v blízkosti ohnišť, a to i uzavřených, jsou vystaveny působení jejich vlivu. Se všemi negativními důsledky z toho vyplývajícími – mějme na paměti, že podlahoviny mají teplotní limity, jejichž překračování vede ke vzniku defektů.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Pro jeho udržení v nám přijatelných mezích služeb, bez nežádoucích efektů, máme zavedenou celou řadu předpisů. Mnohdy se tvářících až příliš vážně. Ale požárně bezpečnostní předpisy patří k těm nejdůležitějším, protože pomáhají chránit nejen majetek, ale hlavně lidské zdraví a životy. 

Celý článek i s tabulkami a použitou literaturou najdete v novém vydání DOMO (3/2023), které si můžete předplatit ZDE nebo si napište o ukázkový výtisk ZDARMA na j.patzakova@atemi.cz