11.12.2020 | Praxe

Penetrační nátěry plní v konstrukci podlahy řadu funkcí. Jako adhezní můstek zajišťují bezpečné spojení mezi vyrovnávacími hmotami nebo lepidly a podkladem, například betonem nebo potěrem. Epoxidové penetrační nátěry založené na pryskyřicích slouží jako separační vrstva: poskytují ochranu proti chemickým reakcím nebo zbytkové vlhkosti vzlínající z podkladu. 

Penetrační nátěry navíc vážou zbývající prach a mohou se používat dokonce na vyplnění. Jestliže dojde k vytvoření prasklin v potěru, je třeba podniknout vhodná opatření k opravě povrchu. Praskliny je třeba odborným způsobem připravit a následně vyplnit pryskyřicí. Praskliny jsou obvykle způsobeny smršťováním nových potěrů nebo příliš vysokým zatížením starých potěrů.

Existuje řada podkladů, na které nelze nanášet minerální vyrovnávací hmoty přímo. Jejich povrch je tak hladký, že k nim vyrovnávací hmoty obtížně přilnou. Jsou to například keramické dlažby, přírodní kámen, teraco, vrstvy z reakčních pryskyřic a kovové povrchy. Mezi tyto podklady patří také užitkové povrchy, které byly používány již dlouhou dobu a byly ošetřovány přípravky pro údržbu nebo uzavírání povrchu. V důsledku toho mají často na povrchu film zhoršující adhezi, který může způsobit, že nanesení penetračního nátěru bude úplně zbytečné. Jediným účinným způsobem odstranění tohoto filmu je použití mechanických prostředků s následným krokem důkladného omytí čistou vodou. Samotné broušení normálně není dostatečné, protože filmy voskovitých polymerů účinkem tepla vznikajícího při broušení tají. Požadovaného výsledku se dosáhne pouze chemickým odstraněním pomocí vhodného přípravku.

Jako všeobecné pravidlo platí to, že zbytky látek, jako například tuku, vosku, oleje nebo přípravků pro údržbu, musí být před prováděním dalších kroků úplně odstraněny. Potom se podle pokynů výrobce nanese penetrační nátěr jako spojovací vrstva. Pro tento úkol jsou velmi vhodné penetrační nátěry na bázi reakčních pryskyřic a disperzní nátěry.

Při používání disperzních penetračních nátěrů na nesavých podkladech rozhodně neplatí heslo „čím více, tím lépe”. Nadměrná množství penetračního nátěru mohou způsobit praskliny v následně nanesené vyrovnávací hmotě. Z jednoduchého důvodu: silný disperzní film zůstává elastický. Namísto toho se doporučuje nanášet slabé vrstvy penetračního nátěru a rozetřít je pečlivě v celé ploše povrchu. Jestliže se nátěry nanášejí v nezředěném stavu, dokáží dokonce nahradit i posyp křemičitým pískem, který se obvykle používá s dvousložkovými epoxidovými penetračními nátěry, a poskytuje tak vynikající spojovací povrch pro další podlahové produkty.

Avšak pokud se očekávají vyšší zatížení a napětí, vyvolaná například provozem vysokozdvižných a paletových vozíků, doporučuje se používat dvousložkový epoxidový penetrační nátěr s posypem křemičitým pískem. To samé platí i tehdy, když je třeba vytvořit vrstvy cementové vyrovnávací hmoty o tloušťce vyšší než 10 mm.

Jestliže se savý podklad skládá z částečně starých a částečně nových oblastí, mají tyto oblasti často různé úrovně nasákavosti. Při renovaci těchto částečných oblastí lze rozdíly v nasákavosti kompenzovat pomocí správného penetračního nátěru. Konečným výsledkem bude podklad s téměř jednotnou nasákavostí. Ale často se liší také nasákavost nově položených potěrů. To je způsobeno skutečností, že potěrové malty mohou mít různé úrovně zhutnění. Proto také je vždy třeba nové podklady opatřit penetračním nátěrem.

Pouze podklad o jednotné nasákavosti dokáže zajistit, že vyrovnávací hmota snadno poteče a bude jednotně vysychat. Penetrační nátěr brání v příliš rychlém absorbování vody ve vyrovnávací hmotě potěrem. Příliš rychlá absorpce by závažným způsobem ovlivnila tokové vlastnosti hmoty a měla by za následek výškové rozdíly a viditelné přechody mezi různými namíchanými dávkami.

Jestliže povrch nanášené vyrovnávací hmoty bude vysychat příliš rychle, bude to mít často za následek nestabilní a měkké oblasti, které budou moci být pokryty podlahovou krytinou pouze s obtížemi. Proto má pečlivá aplikace správného penetračního nátěru pro kvalitu každého vyrovnaného povrchu rozhodující význam. Penetrační nátěry navíc vážou zbývající prach a zajišťují dobrou adhezi vyrovnávací hmoty k podkladu. Aby penetrační nátěry dokázaly všechny tyto úkoly úspěšně splnit, musí být vždy nanášeny v dostatečné vrstvě na savé podklady.

Hladkost vyrovnaného povrchu silně závisí na nasákavosti podkladu. Toto rozhodování je celkem jednoduché: vysoce savé podklady vždy ošetřete druhou vrstvou penetračního nátěru – pouze pro jistotu. Případně lze nanést mezivrstvu penetračního nátěru, jestliže první vyrovnávací vrstva nedokáže vytvořit rovný podklad. Potom je možné nanést další vrstvu vyrovnávací hmoty.

Tip: Pamatujte také na absorpci penetračního nátěru podkladem. Jestliže čerstvě nanesená disperze během několika sekund vyschne, doporučuje se nanést druhou vrstvu penetračního nátěru.

Uzávěra proti zbytkové vlhkosti

Postup prací na místě často zdržují externí vlivy, jako je například nepříznivé klima v místnosti. Tyto rušivé vlivy jsou důvodem, proč potěr nebo betonový povrch nevysychá tak rychle, jak je technicky možné. Aby bylo možné dodržet dohodnuté termíny, je třeba použít účinné zábrany, které zablokují vzlínání zbytkové vlhkosti.

Spolehlivé výsledky zajišťují jednosložkové PUR a dvousložkové epoxidové penetrační nátěry. Výběr penetračního nátěru závisí na požadavcích na podklad a obsahu zbytkové vlhkosti. Ačkoliv tyto zábrany jsou fyzickou nezbytností, jejich používání dává smysl pouze na podkladech odolných vůči vlhkosti, jako jsou cementové potěry a beton. Je třeba je aplikovat přímo na podklad. Předtím musí být úplně odstraněny všechny zbytky starých lepidel a vyrovnávacích hmot. V opačném případě se uzávěra proti vlhkosti nemůže úplně vyvinout a dosáhnout plného účinku.

Uzávěry proti vlhkosti je třeba vždy nanášet velmi pečlivě, křížem a ve dvou vrstvách. Pokud se týká spotřeby materiálu, viz informace výrobce! Druhá vrstva musí být nanesena po době stanovené výrobcem – většinou po 24 až 72 hodinách – aby se zajistilo dostatečně pevné spojení s první vrstvou. Dokonce i po čerstvě nanesených vrstvách reakční pryskyřice lze chodit v podlahářských tretrách.

Druhá vrstva reakčního pryskyřičného penetračního nátěru se posype hojným množstvím křemičitého písku podle pokynů výrobce. Je třeba použít minimální množství 2 kg na metr čtvereční. „Hojné množství” znamená, že po čerstvě penetrovaném a pískovaném povrchu lze chodit bez znečištění obuvi.

Závěr

Jako pravidlo platí to, že na penetrační nátěry lze nanášet vyrovnávací hmotu přímo po vyschnutí nebo vytvrdnutí. Ale také je možné lepit podlahovou krytinu přímo na vrch dvousložkového epoxidového nebo jednosložkového PUR penetračního nátěru – za předpokladu, že se používá lepidlo na bázi reakční pryskyřice, například polymerní lepidlo MS na dřevěné krytiny. Pamatujte na to, že spojení musí být vytvořeno během časového okna stanoveného výrobcem. V opačném případě je třeba reakční penetrační nátěr zdrsnit za pomocí černého padu, aby vznikl dobrý základ pro spojení.

Penetrační nátěry jsou nedílnou součástí téměř každé přípravy podkladu. Stejně jako články řetězu jsou penetrační nátěry úzce propojeny s dalšími složkami konstrukce podlahy. Chybná aplikace penetračního nátěru může proto ohrozit účinnost celé konstrukce. Ale podrobná znalost různých systémů a vlastností všech produktů podílejících se na konstrukci může pokladače podlahy ochránit proti reklamacím vznikajícím z důvodu chybného zhotovení. Moderní penetrační nátěry jsou vysoce účinné produkty a poskytují řešení pro téměř jakoukoliv aplikaci.

www.henkel.cz