28.02.2020 | Zprávy

Protože podlahových krytin známe v současné době značné množství druhů a každá má svoje specifické vlastnosti v kladném, ale i záporném posouzení, není možné se zabývat všemi. Tento článek se bude věnovat především akustice textilních podlahových krytin (TPK), i když některé informace mají všeobecnou platnost. Je zapotřebí také rozlišovat mezi vlastnostmi TPK z hlediska použité technologie výroby, použitého materiálu a místu instalace.

Akustické vlastnosti vlněných koberců, resp. TPK*, poskytují největší výhody, které je třeba vzít v úvahu při výběru podlahových krytin z hlediska útlumu zvuku (zvukové absorpce).  Doma poskytuje tato vlastnost pohodlí a v kanceláři se zvyšuje spokojenost s výkonem. Koberce regulují hluk jednak snížením kročejového útlumu vlastní podlahy a dále absorpcí prostorového hluku vytvářeného v místnosti pohybem osob včetně jejich hovoru. 

Vzduchová a kročejová neprůzvučnost
Vzduchová neprůzvučnost charakterizuje přenášení hluku šířeného vzduchem (křik, reproduktory apod.). Vlastnost konstrukce se popisuje hodnotou vážené neprůzvučnosti laboratorní Rw, resp. stavební  R´w (dB). Neprůzvučnost se vyjadřuje jako logaritmický podíl energie akustických vln, které působí na stavební konstrukci a které konstrukcí procházejí.

Kročejová neprůzvučnost charakterizuje přenášení hluku, který vzniká při úderech na konstrukci (dupání, nárazy apod.). Vlastnost konstrukce se popisuje hodnotou vážené hladiny kročejového hluku laboratorní Lnw, nebo stavební L´nw (dB).

U těžkých homogenních konstrukcí rozhoduje o míře kročejové neprůzvučnosti zejména její plošná hmotnost. U moderních konstrukcí, které obsahují více vrstev plnících specifické funkce, je možné dosáhnout vynikajících akustických hodnot při poměrně nízké hmotnosti konstrukce. Skladba kročejové izolace by měla být volena s ohledem na rezonanční kmitočet celého souvrství. Výsledné akustické vlastnosti konstrukce jsou tak ovlivněny zejména vlastnostmi nosné konstrukce stropu, dynamickou tuhostí kročejové izolace a vlastnostmi roznášecí (lehké nebo těžké) podlahové desky.

Většina z nás si přeje, aby naše domovy byly tiché a vystupovaly z hlučného světa. Kanceláře také začínají být hlučnější, protože pracovní prostory jednotlivců se zmenšují. Je známo, že kancelářský hluk snižuje spokojenost s prací a snižuje produktivitu. Hluk je zvláštním problémem pro osoby se zhoršeným sluchem, které mají potíže s výběrem požadovaných zvuků ze záměny šumu v pozadí. V restauracích, bez odpovídajících podlahových krytin, resp. koberců, anebo měkkých obkladů stěn, které dokáží pojmout většinu hluku, může být normální konverzace obtížná, zejména kvůli velkému množství zvuků generovaných na tvrdé podlaze a odražených od ní nebo od stěn či vnitřního vybavení.

Jak tedy chápat roli podlahových krytin? Proč má téměř každé auto, kino a osobní letadlo koberec na podlaze a někdy i na stěnách? Je to proto, že TPK jsou jedním z nejúčinnějších způsobů snižování hluku. Zde je nutné připomenout, že čím je místnost menší tím je vznikající hluk více vnímán, někdy dokonce s pocitem násobení. Podlahové krytiny, zejména textilní, dokáží pohlcovat zvuk stejně dobře, jako speciální sestavy akustických materiálů a snižují generaci zvuku na podlahách a jejich šíření. V důsledku toho v domácnosti poskytují akustické vlastnosti koberců pohodlí, zatímco v kanceláři zvyšují spokojenost s prací a výkonem.
Akustické výhody vlněného koberce spolu s jejich tepelným a pochůzným komfortem, přirozenou schopností zlepšovat kvalitu vzduchu v interiéru, vlastní bezpečností a udržovatelností, se kombinují s jejich estetikou a prestižní hodnotou, aby kupujícímu poskytly ospravedlněný pocit uspokojení. Vynikající akustické vlastnosti vlněného koberce mohou být dále vylepšeny použitím speciálních podkladů. Koberce jsou jedním z mála materiálů, které mohou ovládat hluk třemi způsoby, tak jak bylo uvedeno výše.

1. Redukce zvuku šířící se vzduchem
Zvuk se snadno odráží od tvrdých povrchů, a proto vytváří ozvěnu místnosti. Čím déle se zvuk odráží v místnosti, tím větší je celková hladina zvuku, takže dojem řeči a vzdálené zvuky vypadají blíž. Pórovitost povrchu koberců znamená, že zvukové vlny mohou pronikat do kompozitu TPK, spíše než se odrazit zpět do místnosti. K absorpci dochází v důsledku zvukových vln způsobujících vibrace v jednotlivých vláknech, vlasových chomáčcích a podkladu. Tyto komponenty koberců mají různé rezonanční frekvence, ve kterých se pohlcuje zvuk a tím dává kobercům možnost absorbovat zvuky v širokém rozsahu frekvencí. To se týká zejména vlasových TPK, protože přirozená odchylka průměru vláken, prostorové zvlnění vláken a délky vláken napomáhají absorpci v širokém frekvenčním rozsahu. Porovnáním vzduchových, hlukových redukcí vlasových koberců (TPK) a prostého betonu získáme konstanty rovnající se koeficientu pohltivosti od 0,6 (tzn. 60% pohltivost) TPK s pěnovou podložkou, 0,35 pro běžný koberec až po 0 při srovnání s hladkou a tvrdou plochou. 

2. Ovládání povrchového hluku
Kročejový útlum je zvuk z chůze po podlaze, ale taky např. spadlých předmětů a pohybu nábytku, který je slyšet v místnosti. Pokud srovnáváme hladkou a tvrdou podložku (beton, dlaždice apod.) tak vytváří 7 až 12krát větší povrchový hluk než koberce, resp. TPK. Tyto snižují uvedený typ hluku odpružením předmětů na podlaze, a právě toto odpružení dává kobercům také vynikající vlastnosti při chůzi ale také pohodlí při stání. Tento typ regulace hluku je zvláště důležitý ve školních třídách, kancelářích a rušných restauracích, kde se převážně používá pružná podlahová krytina se speciální podložkou, která významně ovlivňuje kročejový útlum.

3. Nárazová zvuková izolace 
Izolace nárazového zvuku souvisí s redukcí kročejového hluku vytvářeného lidmi kráčejícími po podlahové konstrukci. Je dána hladinou nárazového zvuku v místnosti pod zatíženou podlahou ve spodní místnosti. Zlepšení se vždy vztahují ke konkrétnímu typu podlahové konstrukce. Snížení přenosu hluku z chodníků a podobně přes podlahu do místnosti pod ní je důležité zejména pro vícepodlažní budovy, haly, mezipatro a balkony. Koberce izolují zvuk přeměnou některých vysokých frekvencí na méně patrné nižší. Krok po betonu vytváří vysoký podíl vysokofrekvenčního zvuku, který bude slyšet jako ostré kliknutí nebo klepnutí, zatímco koberec to změní na tlumený úder. Čím objemnější je koberec, resp. TPK, tím větší je izolace zvuku. Koberce a TPK na podložce mohou izolovat přenos zvuku tak efektivně, že prakticky neexistuje konkurenční alternativa podlahy.

Bylo pozorováno, že parametry hustoty smyčky a délky vlasu TPK ovlivňují zásadně míry absorpce zvuku ve všech frekvenčních rozsazích. Analýza absorpce zvuku odhalila, že kombinovaný účinek hustoty smyčky a parametrů délky vláken, resp. nití je patrný ve středních až vysokých frekvenčních rozsazích.
 
Zvuková kontrola v kancelářském ale i domácnostním prostředí je zásadní pro vytvoření příjemného a relaxačního prostředí pro jednotlivce. Zlepšení vlastností absorpce zvuku pomocí textilních materiálů, používaných v architektonických strukturách, se již stalo důležitým hlediskem při sestavování jednak konstrukčního řešení staveb ale také vnitřní architektury při vybavování interiéru. 

Autor článku: Bc. Vladimír Štork, Brno

Článek v plném znění najdete v časopise DOMO č. 1/2020, datum vydání: 23.1.2020. K dostání v tištěné verzi ZDE, nebo v elektronické verzi ZDE.

VYSVĚTLIVKA:

* rozdíl mezi textilní podlahovou krytinou (TPK) a kobercem je zejména v rozměrové části, tzn. koberec je kus definovaný rozměrem a ukončením stran, kdežto textilní podlahová krytina je nadřazený pojem pro textilní podlahovinu bez rozměrové definice většinou stanovenou jako „ode zdi ke zdi“ a dodávané v rolích.